KAMERLINGUA
Ndánshüt tóóshә́ lerәwǎ mә shü shü lá’ Kamәrún

Ghɛt nʉ̌n pә tóóshә́ lerәwǎ shʉ́n

YU GHƐT Ә́ SHÜ

Pü náá njáp wʉ́n pô gháá pi njúʼ wʉ́n tә ndap ŋgáámә́ shʉ́n

Pʉ́ ku mbә́ ntá’ iŋkǐt nsáám ʉ́n nduu ghǎ pi njú’ mbí’ ntúә́tә́ nshie shü lá’ kamәrún, mbû ndanshüt Kamerlingua púa’ ŋʉ́nʉ́n mbә́ mfá’ yírә fǎ’ ntóóshә mәshǐ’ shʉ́n.

Pü náá má’ sǐ’ tә síerә́ kɛt ntǔәtŋgu pô shü shü lá’

Mɔ̌’ lálá shɛ́tә́ mbɛɛt pǎm lá’ kamәrún pua’ lɔ’ tә ndǔn ndún shʉ́kɛ́t í pô ntǔətŋgú í. Ǎ ŋgɛ́t yírә́ nshieshә shü lá’ pǒ yie tâm lǎm gɔ́t mә mí Kamerlingua.

ŊKÜ KÁ PÜ TÉÉ ŊĪĪ NӘ́

...
1. Kuət nʉ̌n mfʉ́’ ndúú fá’ shʉ́n

Pʉ nʉ̌n fá’ ntóóshә́ shʉ́n nә́ pü, mbi’ ŋkú ŋkúot mfʉ’ ndǔ mí mә mfʉ’ fa’.

...
2. Pü náá ntóóshә́

Pǔo ná mbә́ tʉm ndii shǔt tә ndǔ mí, pü tóóshә fǎ’ shʉ́n mә shü lá’ kamәrún ʉ́ә pʉ̌ ntá’ nә́.

...
3. Kuәt nʉ̌n yu tóóshә́ shʉ́n

Pü ná mbә́ lishә tóóshә́ lerәwǎ shʉ́n, pü shɛshə nә́ pʉ́n tə ŋkʉ̌t ndap ŋgáámә́ ŋɛ́rә̌ mí fǎ’ shʉ́n má’ mfɛn i.

Píshə nʉ̌n ndúú fá’ shʉ́n Mfʉ’ nduu pua’ ndә́m ndә̄m shi nshie mbgɛtkɛn.*​
img community

YÎ PÚA’ MBÚOMSHӘ ŊKɄ̌T ŊKɄ́Ʉ́T NDÂ LÁLÁ GHÁÁ TÓÓSHӘ́ SHɄ́KƐ́T TɄ́M TɄ̄M.

Ŋkʉ̌t ŋkʉ́ʉ́t ndâ lálá ghá tóóshә́ shʉ́kɛ́t tʉ́m tʉ̄m ná fâ’ fǎ’ tә sáá sāā lí’ tә ŋgu.